Hälsoundersökningar – viktigt på alla arbetsplatser

För att en verksamhet ska kunna prestera är det viktigt att personalen mår bra. För att hålla koll på detta är det i sin tur viktigt med regelbundna hälsoundersökningar på arbetsplatsen. 

Oavsett om det rör sig om en däckfirma, en webbyrå eller en fabrik som tillverkar element är medarbetarna och deras kompetens alltid den viktigaste resursen. Därför är det viktigt att kartlägga medarbetarnas hälsa, och arbeta för att identifiera risker i arbetsmiljön. Vilka dessa risker är varierar mellan olika verksamheter. Det kan röra sig om många olika saker, som

  • Starka kemikalier
  • Höga ljud eller buller
  • Stress
  • Tunga lyft och bristande ergonomi

Läs mer riskfaktorer på arbetsplatsen, och hur de kan identifieras med hjälp av hälsokontroller, på https://onelab.se/onelab-halsoundersokning-for-foretag

Hälsoundersökning för företag

Att minska riskerna i arbetsmiljön

Eftersom riskfaktorerna varierar mellan olika arbetsplatser gör också arbetet för att undanröja dessa risker det. Det finns dock vissa generella risker, som alla arbetsplatser kan arbeta med. Det handlar bl.a. om att:

  • Skapa bättre ergonomi, genom att investera i höj- och sänkbara arbetsbord.
  • Skapa bra belysning, och låta dagsljuset komma in i lokalen.
  • Arbeta med akustiken, för en bra ljudmiljö
  • Städa ordentligt.
  • Ha bra ventilation.

Fler faktorer att arbeta med i arbetsmiljön finns att läsa här.

Skapa en frisk arbetsplats

Att genomföra regelbundna hälsoundersökningar är naturligtvis en viktig del av hälsoarbetet på arbetsplatsen, och i förlängningen en investering i verksamhetens produktivitet. Men att förebygga och rehabilitera får inte bli hälsoarbetets enda fokus. På vår arbetsplats arbetar vi också med friskfaktorer. Forskning har visat att det finns åtta friskfaktorer. De arbetsplatser där dessa finns och fungerar har en lägre sjukfrånvaro än arbetsplatser där friskfaktorerna saknas. Friskfaktorerna är:

Ledarskap, närvarande, tillitsfullt och engagerat

Delaktighet och påverkansmöjligheter

Kommunikation och återkoppling

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen

Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro

Rättvis och transparent organisation

Kompetensutveckling hela karriären

Prioritering av arbetsuppgifter


https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljo/friskfaktorer.9767.html